Stadgar

Föreningsstadgar för Bergs Fiber ekonomisk förening

Stadgar utifrån nya normalstadgar
Föreningsstadgar för Bergs Fiber ekonomisk förening

Beslutade vid stämman 190522

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn (firma) är Bergs Fiber ekonomisk förening

 

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla

medlemmarna så kallade trafiktjänster, exempelvis bredbandstjänster och telefon, samt

bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att använda föreningens tjänster.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Skövde kommun.

Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar norra delen av Skövde kommun med omnejd, vilket fastställs genom stämmobeslut och dokumenteras på karta som ska hållas

tillgänglig hos föreningen.

§ 4 Medlemskap

§ 4 a Medlemskap

Till medlem antas sökande, fysisk eller juridisk person, som äger fastighet inom Föreningens

verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare får endast en av dem vara medlem.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet

formulär.

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

§ 4 b Medlems skyldighet

Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information för att säkerställa den egna informationen om föreningen.

§ 5 Insatser

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 1 000 kr och högst 30 000 kr för varje ansluten fastighet under projektets gång.

Efter avslutat projekt beslutar styrelsen om insatsbelopp varje år utgående från den investeringsnivå varje medlem erlagt samt en administrativ kostnad. Till insatsen kommer etableringskostnader, dessa betalar den nya medlemmen fullt ut.

Av insatsbeloppet ska 1 000 kr betalas till föreningens konto senast två veckor efter att

medlemskap beviljats.

Resterande belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas

enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

§ 6 Avgifter

§ 6.1 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av

föreningsstämman, dock högst 500 kr.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 6.2 Anslutningsavgift

Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för varje upprättad anslutning på medlemmens fastighet i enlighet med vad som överenskommits i anslutningsavtalet mellan Föreningen och medlem.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som överenskommits i avtalet.

Anslutningsavtal som tecknas efter att anläggningsarbetet avseende Ledningsnätet påbörjats omfattas i regel inte av de stöd/bidrag föreningen kan ha rätt till för att finansiera kostnaderna. I dessa anslutningsavtal kan därför anslutningsavgiften komma att vara större än den som överenskommits i anslutningsavtal som tecknats tidigare.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som överenskommits i avtalet.

§ 6.3 Byanätsavgift

Varje medlem ska löpande till föreningen betala en Byanätsavgift. Avgiften fastställs

fortlöpande av föreningens styrelse med utgångspunkt från vad som överenskommits i

anslutningsavtal mellan Föreningen och medlem.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som överenskommits i avtalet.

§ 6.4 Andra avgifter

Avgifter för eventuella trafiktjänster/övriga tjänster, bestäms från tid till annan av styrelsen,

enligt särskilda avtal med medlem, med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 7 Uppsägning av medlemskap och uteslutning

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Uppsägning ska

göras skriftligen till styrelsen.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller

motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En

utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 8 Förvärv av andel

Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, skall den som

förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 3 kap. 2 § lagen

om ekonomiska föreningar.

Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc) utan att själv

vara medlem i föreningen skall ansöka om medlemskap inom sex (6) månader efter

förvärvet.

Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid

ansökan enligt första eller andra stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar.

Beviljas medlemskap på grund av ansökan enligt första eller andra stycket inträder

förvärvaren i medlemmens ställe. Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom den

föreskrivna tiden eller vägras medlemskap, anses medlemmen därmed ha sagt upp sig till

utträde ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall samma rätt som annars tillkommit den

avgående medlemmen.

Vad som sägs i andra, tredje och fjärde stycket innebär att en medlem som säljer en

ansluten fastighet även kan sälja den andel i föreningen som är knuten till fastigheten och,

om säljaren inte har fler fastigheter som är anslutna, att köparen kan bli medlem i säljarens

ställe. Har säljaren flera anslutna fastigheter (fler andelar) kvarstår säljaren som medlem och

köparen ansluts istället som en ny medlem.

§ 9 Medlems avgång

Medlems avgång ur föreningen (medlemskapet upphör) sker alltid vid utgången av ett

räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före

räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker

avgången först vid utgången av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst en (1) månad före räkenskapsårets utgång.

§ 10 Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av lägst tre och högst nio ledamöter samt

högst fem suppleanter. Mandattiden är två (2) år, dvs fram till slutet av den ordinarie

föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet. Stämman kan besluta om att välja några ledamöter på ett års mandattid för att undvika att samtliga ledamöters mandattid går ut samtidigt.

Stämman får välja ledamöter till styrelsen som inte är medlemmar i föreningen.

Av ledamöterna utses en till ordförande i styrelsen för ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår.

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, av dem styrelsen utser.

§ 12 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en auktoriserad/godkänd revisor och en lekmannarevisor samt högst två revisorsersättare för ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår.

Styrelsen utser auktoriserad/godkänd revisor och redovisar vilken revisor som anlitats på stämman.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 14 Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie

föreningsstämma.

Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast två veckor innan

ordinarie föreningsstämman.

§ 15 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie

föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av

protokollförare

2. godkännande av röstlängden

3. val av två justeringspersoner

4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. fastställande av dagordningen

6. styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten

eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

10. medlemsavgift för innevarande räkenskapsår

11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

12. val av styrelsens ordförande

13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande

15. övriga ärenden, styrelsens propositioner och medlemsmotioner.

 

§ 16 Motioner

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen

anmälas till styrelsen senast en månad före stämman.

§17 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av

uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens

medlemmar.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i

kallelsen.

§ 18 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Medlem får företrädas av ombud med fullmakt. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 19 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla uppgift om vilka ärenden som

ska förekomma och utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie

föreningsstämma respektive senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post till samtliga medlemmar.

När styrelsen kallat till föreningsstämma ska den underrätta revisorerna om detta genom

brev.

§ 20 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till

reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för

särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda Byanätsavgifter och andra avgifter för tjänster.

§ 21 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande

till inbetalda insatser.

§ 22 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt 3 kap 4§ lagen om ekonomiska föreningar2018:672.

§ 23 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.