2023-05-07 Årsstämma 16 maj 2023

Medlemmar i Bergs Fiber ekonomisk förening kallas härmed till årsstämma

Tisdagen den 16 maj i Bergs Bygdegård kl 19:00.

Efter förhandlingarna bjuder föreningen på kaffe

Välkomna

Styrelsen

Dagordning

1.  Årsstämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

3. Godkännande av röstlängd

4. Val av två justeringspersoner

5. Frågan om stämman blivit i laga ordning utlyst

6. Fastställande av dagordning

7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

11. Medlemsavgift och serviceavgift för innevarande räkenskapsår

12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

13. Val av styrelsens ordförande

14. Information om vald revisionsbyrå, val av lekmannarevisor och revisorssuppleant

15. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

16. Övriga ärenden, styrelsens propositioner och motioner

      a) Förslag om utbetalning av en mindre del insatt kapital till medlemmarna

17. Årsstämman avslutas